Privacyverklaring

Privacyverklaring Clarebout

1. ALGEMEEN


Clarebout Potatoes NV hecht als bedrijf veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Clarebout Potatoes NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • je vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens,
  je hierop willen attent maken en deze willen respecteren


Als Clarebout Potatoes NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Clarebout Potatoes NV
Zetel: Heirweg 26, 8950 Heuvelland
Emailadres: privacy@clarebout.com


Deze verklaring is ook van toepassing voor de andere vennootschappen binnen de groep
Clarebout, met name:

 • Clarebout NV, Heirweg 26, 8950 Heuvelland
 • CLF Logistics, Chemin de Langemarcq 2, 7780 Comines
 • CLF Trans, Heirweg 26, 8950 Heuvelland
 • CL Warneton, Chaussée de Lille 61, 7784 Warneton


2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door Clarebout Potatoes NV verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Goederenverzending
 • Leveranciersbeheer
 • Goederenontvangst
 • Productontwikkeling


Voor deze activiteiten is het verwerken van de verzamelde gegevens noodzakelijk voor het
uitvoeren van de overeenkomst tussen Clarebout Potatoes NV en zijn klanten en leveranciers.
Zonder het verwerken van deze gegevens kan Clarebout Potatoes NV deze overeenkomsten niet
naar behoren uitvoeren.


Daarnaast verwerkt Clarebout Potatoes NV persoonsgegevens in het kader van volgende
activiteiten:

 • Bezoekers Registratie
 • Klachtenbeheer


Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang.
Daarnaast kan Clarebout Potatoes NV ook bepaalde persoonsgegevens verwerken in het kader
van algemene communicatie rond het bedrijf (bijv. een nieuwsbrief). Hiervoor wordt telkens de
nodige toestemming gevraagd aan de betrokken personen. Deze toestemming kan ten allen tijde
ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor
de intrekking daarvan.


Tijdens een bezoek aan de website van Clarebout Potatoes NV kunnen cookies op de harde schijf
van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de
behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt
om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat toe
het gebruik van cookies te verhinderen, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor
de help-functie van uw internetbrowser.


De website van Clarebout Potatoes NV gebruikt volgende cookies:

 • Essentiële cookies: die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
 • Functionele cookies: die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website
  bijhouden.
 • Analytische cookies: die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en
  de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd
  worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

3. Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, handtekening
 • Werkgeversinformatie: werkgever, functie
 • Aanwezigheid op onze sites (in het geval van bezoekers)
 • Activiteit op onze websites (in geval van website bezoekers)


4. Wie verwerkt de gegevens?

Deze gegevens kunnen verwerkt worden door volgende externe organisaties:

 • Leveranciers van cloud applicaties


5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen.


Tevens kunnen wij bepaalde persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming
voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet
aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Verder zullen wij gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of
toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


6. Bron van de gegevens


De verwerkte persoonsgegevens worden door Clarebout Potatoes NV zelf verzameld.


7. Bewaartermijn


Clarebout Potatoes NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


8. Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Clarebout Potatoes NV van je gegevens kennis kunnen
  nemen, zijn gehouden aan bescherming van deze gegevens
 • Toegang tot de gegevens wordt beperkt tot de gebruikers die deze nodig hebben
  voor het verwerken van de gegevens
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
  fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens


9. Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij
ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in
jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hierboven
voornoemde verzoeken.


10. Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen:
Clarebout Potatoes NV
Heirweg 26, 8950 Heuvelland
Emailadres: privacy@clarebout.com
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


11. Wijziging privacyverklaring


Clarebout Potatoes NV kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde
op 26/06/2018.